Sở KH&CN Khánh Hoà: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bổ sung thuộc kế hoạch KHCN năm 2023


Thực hiện Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023.

Sở Khánh Hòa (Sở KH&CN) xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn như sau:

A. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN BỔ SUNG THUỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

Lĩnh vực khoa học xã hội: Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa”.

(Nội dung thông tin chi tiết nhiệm vụ tuyển chọn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa; địa chỉ: http://dostkhanhhoa.gv.vn, mục Đề tài dự án khoa học/Danh mục đề tài, dự án. link: http://dostkhanhhoa.gov.vn/vi-vn/tin-chi-tiet/id/5875/Danh-muc-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-dat-hang-cap-tinh-bo-sung-thuoc-ke-hoach-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2023).

B. ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Căn cứ tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; quy định như sau:

1. Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

2. Cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a) Có trình độ đại học trở lên;

b) Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong ba (03) năm gần nhất, tính đến thời điểm đăng ký tham gia;

c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

3. Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

a) Tại thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp mà chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trước đây;

b) Tại thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp sản phẩm đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có);

c) Tại thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu trữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác có sử dụng ngân sách nhà nước.

d) Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian một (01) năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

4. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

a) Tại thời điểm đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh Khánh Hòa (bao gồm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở);   

b) Tại thời điểm đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ  KH&CN  cấp   tỉnh   nộp   sản   phẩm  nhiệm  vụ  KH&CN về  Sở KH&CN để đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành trên 30 ngày đến dưới 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có);

c) Có nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở mức “Không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian hai (02) năm kể từ khi có Kết luận của Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.

d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn ba (03) năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

Sở KH&CN sẽ xác nhận các điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo quy định trên: khi mở thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

* Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ phải đầy đủ các văn bản sau: Hồ sơ pháp lý của Tổ chức chủ trì:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ chức chủ trì;

– Điều lệ hoạt động của Tổ chức chủ trì (nếu có);

  1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, theo mẫu quy định (I-0-DON);
  2. Thuyết minh đề tài theo mẫu quy định (mẫu I-1-TMĐTCN,mẫu I-2-TMĐTXH);
  3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của Tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (I-5-LLTC);
  4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký Chủ nhiệm đề tài (I-6-LLCN);
  5. Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, được tổ chức nơi làm việc của cá nhân xác nhận đồng ý cho phối hợp nghiên cứu (I-6-LLCN).
  6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (I-7-PHNC) – nếu có phối hợp nghiên cứu;
  7. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
  8. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác);
  9. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

* Số lượng bộ hồ sơ: gồm 01 bản gốc và 13 bản sao.

* Yêu cầu về hồ sơ:

Bộ hồ sơ phải được niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa hồ sơ gồm:

– Tên đề tài;

– Tên, địa chỉ của Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài;

– Họ, tên của cá nhân đăng ký Chủ nhiệm đề tài;

– Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

* Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ phải nộp đúng hạn trước 17 giờ ngày 31/10/2023. Ngày nhận hồ sơ được xác định là ngày ghi dấu của Bưu điện Nha Trang trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc dấu công văn đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ I – Số 01 Trần Phú, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trường hợp gửi trực tiếp.

Trong thời gian chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, tham khảo tại trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa, theo đường link: http://dostkhanhhoa.gov.vn/vi-vn/tin-chi-tiet/id/1315/-Ho-so-de-tai-(tuyen-chon,-giao-truc-tiep)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 0258.3821254.

TuyếtCC


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172