Sở KH&CN Lâm Đồng: Thông báo Tuyển chọn lần 2 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023


Thực hiện văn bản số 6457/UBND-VX1 ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển lần 2 chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và triển khai thí điểm mô hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai, với các nội dung như sau:

*   Mục tiêu:

 • Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia và sẵn sàng nâng cấp, mở rộng các năm tiếp
 • Xây dựng, quản lý và vận hành mô hình thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 02 sản phẩm: Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai đảm bảo kết nối với Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc

*   Sản phẩm:

 • Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Lâm Đồng phục vụ cho cơ quan quản lý nhà nước kết nối được với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc
 • 02 mô hình truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ Huoai kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, và các tiêu chuẩn khác về công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • 03 hội thảo phổ biến Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh Lâm Đồng và mô hình thí điểm kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh.
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Cà phê Arabica Đà Lạt và Sầu riêng Đạ
 • 03 khóa đào tạo về sử dụng các Hệ thống trên.
 • Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng và duy trì Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh và nhân rộng các mô hình thí điểm theo từng địa phương.
 • Báo cáo kết quả thí điểm và đề xuất giải pháp điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh;
 • Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.
 • Dự kiến kinh phí: 3.000 triệu đồng

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website http://skhcn.lamdong.gov.vn/ gồm:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;
 • Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;
 • Bản thuyết minh đề cương theo mẫu quy định;
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên;
 • Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì;
 • Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;
 • Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức phối hợp (nếu có);
 • Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn (nếu có).

Dự toán kinh phí thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 15 bộ (trong đó có 02 bản chính, 13 bản sao); hồ sơ được niêm phong và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn thư Sở). Địa chỉ: Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Tp Đà Lạt; Điện thoại: (0263) 3822106 – 3821377.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển lần 2 chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2023; Tên nhiệm vụ KH&CN dự tuyển; Tên đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện; Họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN; Danh mục tài liệu, văn bản trong hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 28/9/2023 (trường hợp gửi qua bưu điện: căn cứ vào dấu của Bưu điện nơi gửi đi; trường hợp gửi trực tiếp: căn cứ vào dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng).

Thông báo: tải về


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172