Sở KH&CN Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022


Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết đinh số 264/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và đề xuất tham gia chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2022 đính kèm).

  1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

– Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu B1-1-ĐON);

– Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

– Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);

– Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

– Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

– Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC);

– Văn bản đồng ý tiếp nhận kết quả nghiên cứu khoa học sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu;

– Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

– Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

– Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì.

– Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.

2. Số lượng hồ sơ

Một (01) bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ;

d) Tên tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.

3. Nơi nhận hồ sơ 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An – Số 367, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Đến hết 17 giờ 00 ngày 15/02/2022

Lưu ý:

– Hồ sơ không hoàn trả lại.

– Định mức, nội dung các khoản chi để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Long An quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An và các quy định khác có liên quan.

– Thời điểm nộp hồ sơ được tính là ngày ghi ở dấu bưu điện của bưu điện Thành phố Tân An (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo dấu “đến" của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (trường hợp nộp trực tiếp).

– Trong khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời gian quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại: 02723.832.615 (trong giờ hành chính)./.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm: 55_TB-SKHCN_19-01-2022_TB đặt hàng.signed.pdf


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172