Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) tại tỉnh Long An (Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn năm 2023 theo phụ lục Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh đính kèm).

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

a) Bản gốc (có dấu và chữ ký) các tài liệu sau đây:

– Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (mẫu B5-PĐK);

– Thuyết minh nhiệm vụ (mẫu B6-TMNV);

– Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN – Biểu B1-3-LLTC);

– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài thực hiện (theo mẫu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN – Biểu B1-4-LLCN);

– Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN – Biểu B1-5-PHNC);

– Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần);

– Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng). Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì.

b) Bản sao chứng thực các tài liệu sau đây:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

– Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì.

2. Số lượng hồ sơ

Hồ sơ (01 bộ) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin:

– Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

– Danh mục tài liệu trong hồ sơ;

– Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;

– Thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

3. Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An – Số 367, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Đến hết 17 giờ 00 ngày 15/8/2023.

Lưu ý:

– Hồ sơ không hoàn trả lại.

– Thời điểm nộp hồ sơ được tính là ngày ghi ở dấu bưu điện của bưu điện Thành phố Tân An (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo dấu “đến" của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (trường hợp nộp trực tiếp).

– Trong khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời gian quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại: 0272.3522 885 (trong giờ hành chính).

6524_QĐ-UBND_20-07-2023_PD-DM-NHIEM VU KHCN-2023(TAI SAN TRI TUE).signed.pdf

Bieu mau.rar


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172