Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo c tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh với Đề tài “Xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đến năm 2030”(Kèm theo danh mục nhiệm vụ).

Trân trọng kính mời các tổ chức chuyên ngành nghiên cứu phù hợp tham gia đăng ký tuyển chọn, theo các hướng dẫn cụ thể dưới đây:

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 10 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm:
 2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-07);
 3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-12) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);
 4. Lý lịch khoa học của cá nhân được giao chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu mẫu BM-02-01-13);
 5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu mẫu BM-02-01-14);

đ) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

 1. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-08)
 • Tại mục tiến độ (Kế hoạch) thực hiện: Đối với mỗi nội dung nghiên cứu, công việc thực hiện phải nêu được kết quả sản phẩm, số lượng người thực hiện,

chức danh trong đề tài (chủ nhiệm, thành viên, thư ký…), số giờ thực lao động của mỗi người để thực hiện nội dung, công việc đó.

 • Tại mục sản phẩm chính và yêu cầu khoa học cần đạt: Phải đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng của tỉnh và nêu hết sức cụ thể, chi tiết về các chỉ tiêu định lượng, yêu cầu khoa học cần đạt đối với từng sản phẩm chính sao cho có thể đo lường, đánh giá được.
 • Đối với dự toán kinh phí: Lập dự toán kinh phí theo các nguyên tắc cơ bản tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Phương thức khoán chi: Cần xác định rõ khoán đến sản phẩm cuối cùng hay khoán từng phần (theo Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước).
 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, như sau:
 2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận (số 34 – đường 16/4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận);
 3. Thời hạn nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc giấy biên nhận của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
 4. Hồ sơ phải được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
 • Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
 • Họ tên của cá nhân chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 • Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
 1. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận có quyền từ chối tiếp nhận đối với các hồ sơ không thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.
 1. Các biểu mẫu hồ sơ đã nêu trong thông báo này theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận), đề nghị tải về từ Cổng thông tin quản lý các nhiệm    vụ    KH&CN   của    tỉnh:    http:/qldt.ninhthuan.gov.vn.   hoặc    : https://sokhcn.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-2-20/Bieu-mau-thuc-hien-De- tai-Nhiem-vu-KHCN-theo-Thongfg5ew1.aspx
 2. Lưu ý

Tại tỉnh Ninh Thuận hiện đã có các cơ sở dữ liệu sau:

 1. Báo cáo cơ sở dữ liệu về đất đai và nông hóa, thổ nhưỡng tại khu vực khoảng 4.000 ha thuộc vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.
 2. Bộ dữ liệu về chất lượng đất, nước, khí hậu thời tiết vùng nghiên cứu, bao gồm: (i) Dữ liệu không gian bản đồ vùng nghiên cứu tỷ lệ 1/5.000 trên địa bàn 06 xã thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và (ii) Dữ liệu phi không gian như sau:
 • Dữ liệu về đặc điểm nông hóa, thổ nhưỡng dạng số, gồm: (i) Bản đồ bản đồ thổ nhưỡng tại khu vực vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tỷ lệ 1/5.000; (ii) Bản đồ nông hóa khu vực vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tỷ lệ 1/5.000 (khoảng 4.000 ha trên địa bàn 6 xã). và đặc điểm đất đai kèm theo (Số liệu phân tích của 74 phẫu diện x 4 tầng x 17 chỉ tiêu; 296 mẫu đất tầng mặt x 10 chỉ tiêu;
 • Bảng phân loại đất);
  • Dữ liệu về chất lượng đất, gồm: Bản đồ chất lượng đất và Đặc điểm cấu thành chất lượng đất gồm nhóm các lớp thông tin như: (lớp thông tin về đất, lớp thông tin về địa hình, lớp thông tin về khí hậu, lớp thông tin về chế độ nước, lớp thông tin về độ phì nhiêu đất và Thuyết minh bản đồ chất lượng đất);
  • Dữ liệu về khả năng thích hợp đất đai, gồm: Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp đất đai;
  • Dữ liệu về đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng, gồm: Bản đồ đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng.
 1. Hệ thống các báo cáo, tài liệu thuyết minh cho kết quả thực hiện nội dung nghiên cứu chuyên môn:
  • Báo cáo đánh giá đặc điểm nông hóa, thổ nhưỡng khu vực vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tỷ lệ 1/5.000 (khoảng 4.000 ha trên địa bàn 6 xã);
  • Báo cáo đề xuất cơ cấu cây trồng thích hợp cho khu vực vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tỷ lệ 1/5.000 (khoảng 4.000 ha trên địa bàn 6 xã);
  • Báo cáo đề xuất giải pháp bảo vệ, cải tạo và định hướng sử dụng đất hiệu quả, bền vững khu vực vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tỷ lệ 1/5.000 (khoảng 4.000 ha trên địa bàn 6 xã).

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0259.3820332, di động: 0949186667 (Hạnh).

Thông báo 1304:  1304 – TBtuyenchonTanMyLan2.pdf  DMkemTBTuyenchonLan3-880.docx


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172