Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài vào năm 2022


Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Biên bản số 95/BB-SKHCN ngày 22/7/2022 của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng về việc Kiểm phiếu lấy ý kiến về đề tài “Đánh giá thực trạng cải tiến năng suất của các doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại tỉnh Sóc Trăng” cấp tỉnh thực hiện vào năm 2022.
Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài vào năm 2022 (Kèm theo Danh mục đề tài thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện), cụ thể như sau:
* Điều kiện để được xem xét tuyển chọn (Theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng)
– Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
– Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:
+ Có trình độ đại học trở lên.
+ Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực KH&CN phù hợp với nội dung nhiệm vụ KH&CN trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
+ Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ KH&CN.
* Thành phần hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm:
– Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.
– Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).
– Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (M.QT.NV.04.11).
– Thuyết minh đề tài (M.QT.NV.04.08).
– Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thành viên chính và thư ký khoa học (M.QT.NV.04.12).
– Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì (M.QT.NV.04.13).
– Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (M.QT.NV.04.14) (nếu có).
– Văn bản cam kết khai thác sử dụng kết quả đề tài sau khi nghiệm thu.
– Các văn bản khác có liên quan (nếu có).
Các văn bản, tài liệu trên thực hiện theo mẫu quy định, liên hệ Phòng Nghiệp vụ, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299. 3828097, 0299. 3828100 hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn (Mục Thông báo).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc, được đóng trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
– Tên đề tài đăng ký tham gia tuyển chọn.
– Tên, địa chỉ, điện thoại, email của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện.
– Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện đề tài.
– Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

* Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn
– Địa điểm nhận hồ sơ: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng – Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
– Phương thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
– Thời gian: Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 22/8/2022.
– Ngày chứng thực nộp hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Sóc Trăng (Trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu văn thư nhận (Trường hợp nộp trực tiếp).
– Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức đăng ký để được tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay đổi hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.
Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn theo hướng dẫn tại Thông báo này.

Văn bản đính kèm:

TB_TUYEN_CHON_TO_CHUC_CHU_TRI_2022.pdf

M08-QTNV04-TM_DT_NCUD_2022.doc


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172