Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 53/TB-SKHCN ngày 15/01/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (Lần 3)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 53/TB-SKHCN ngày15/01/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 3), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực gửi hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ để tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (lần 3, theo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 đính kèm). Cụ thể như sau:
1. Danh sách các Đề tài được đề cập trong thông báo lần 3:
– Đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh.
– Đề tài: Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine lở mồm long móng trên gia súc tại Trà Vinh.
– Đề tài: Nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh
2. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ: 
Hồ sơ đóng thành quyển theo thứ tự và thành phần như sau:
a). Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì (bản sao có chứng thực).
b). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1- ĐON);
c). Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH);
d). Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
e). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
f). Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN) trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuê chuyên gia);
g). Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC);
h). Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
i). Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có) phải có văn bản minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn đối ứng như: cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ).
j). Các tài liệu khác kèm theo, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.
Toàn bộ Biểu mẫu tải về theo file đính kèm.
3. Căn cứ xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN: Một số văn bản có liên quan như sau: Biểu mẫu DỰ TOÁN KINH PHÍ.
– Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
– Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành khác;
– Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
– Nghị quyết số 59/2018/NQ-HĐND ngày 04/05/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nội dungchi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địabàn tỉnh Trà Vinh. Các định mức chi, lập dự toán khác không có tại các quy địnhnày thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;
– Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
– Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thựchiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Các định mức chi, lập dự toán khác không có tại các quy định trên thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
4. Số lượng hồ sơ: Hồ sơ được gửi đồng thời bản giấy và bản mềm:
– Đối với bản giấy: Số lượng gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 14 bộ photo từ bộ gốc; Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin gồm:
(1) Tên nhiệm vụ;
(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
(3) Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
(4) Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
– Đối với bản mềm: Scan toàn bộ các tài liệu từ bản chính thành 01 pdf duy nhất, thứ tự và thành phần sắp xếp giống với hồ sơ giấy, gửi vào email: nvkhcntv@gmail.com
5. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
6. Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 13/3/2020. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu điện), dấu đến của văn thư Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc thời gian hiển thị trong hộp thư đến (chấp nhận trường hợp gửi bản mềm dạng pdf theo cách thức ở trên qua email: nvkhcntv@gmail.com – bản giấy có thể nộp sau).
* Chú ý: Các biểu mẫu hồ sơ và các văn bản hướng dẫn xây dựng định mức kinh phí đề nghị truy cập tại mục “THÔNG BÁO” của trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn
Kết quả tuyển chọn sẽ được thông tin chung đăng trên website có địa chỉ nêu trên thay cho thông báo riêng đến từng tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (0294) 386 4166
Email: nvkhcntv@gmail.com.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 160

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172