Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 539/TB-SKHCN ngày 17/6/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 4)


Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo số 539/TB-SKHCN ngày 17/6/2020 Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 4) có đủ điều kiện và năng lực gửi hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ để tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 đính kèm). Cụ thể như sau:
1. Tên gọi đề tài: Nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh.
2. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Hồ sơ đóng thành quyển theo thứ tự và thành phần như sau:
a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì (bản sao có chứng thực).
b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1- ĐON);
c) Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2b-TMĐTXH);
d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);
e) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
f) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN) trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuê chuyên gia);
g) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC);
h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
i) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có) phải có văn bản minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn đối ứngnhư: cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ).
j) Các tài liệu khác kèm theo, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.
3. Căn cứ xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN – xem thêm trong thông báo.
4. Số lượng Hồ sơ: Hồ sơ được gửi đồng thời bản giấy và bản mềm:
Đối với bản giấy: Số lượng gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 14 bộ photo từ bộ gốc; Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin gồm:
(1) Tên nhiệm vụ;
(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
(3) Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
(4) Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ
Đối với bản mềm: Bản mềm được thực hiện bằng cách scan toàn bộ các tài liệu từ bản gốc thành 01 pdf duy nhất, thứ tự và thành phần sắp xếp giống với hồ sơ giấy; Việc gửi bản mềm được thực hiện như sau: vào website theo địa chỉ http://qlnvkhcn.skhcn.travinh.gov.vn/travinhnkh để tạo tài khoản đăng nhập và thực hiện đăng ký bằng bản mềm.
5. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
6. Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 17/7/2020. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày sớm nhất ghi nhận được trong các trường hợp sau:
(1) ngày ghi ở dấu bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu điện);
(2) dấu đến của văn thư Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp);
(3) thời gian ghi nhận được trên website
Các biểu mẫu hồ sơ và các văn bản hướng dẫn xây dựng định mức kinh phí đề nghị truy cập tại mục “THÔNG BÁO” của trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông. Nguyễn Chánh TínPhòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (0294) 386 4166; 0914.440.408

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 90

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172