Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 09/03/2021

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 4921/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thực hiện năm 2021; Căn cứ Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 04/01/2021 về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.Đến hết thời hạn của Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 04/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ đăng ký tuyển chọn của các tổ chức và cá nhân về việc chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021: đề tài: “Khả năng tiếp cận các dịch vụxã hội của lao động nữphi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – thực trạng và các giải pháp”. Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tiếp tục thông báo tuyển chọn chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021: đề tài: “Khảnăng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – thực trạng và các giải pháp”.

Thời hạn nhận hồ sơ: 10ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo

Lưu ý: Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần theo yêu cầu phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung.

Nơi nhận hồsơ: Hồ sơ nộp trực tiếp (Văn phòng Sở KH&CN Đồng Nai) hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1597, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

​Tập tin đính kèm 281TB_22.02.21_QLKHuong.pdf

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 254

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172