Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai”


Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thực hiện năm 2021 (Chương trình: Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường);

Căn cứ Thông báo số 1891/TB-SKHCN ngày 13/10/2021 về việc tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai”.

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ ngày 01/12/2021 đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai” với kết quả không đạt. Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tiếp tục thông báo tuyển chọn lại tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021: đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai”. Về điều kiện tham gia; Thành phần hồ sơ tham gia đăng ký tuyển chọn; nơi nhận hồ sơ thực hiện theo Thông báo số 1891/TB-SKHCN ngày 13/10/2021.

Thời hạn nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này.

Lưu ý: Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần theo yêu cầu phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định. Các biểu mẫu hồ sơ và một số căn cứ pháp lý để xây dựng dự toán được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.dostdongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ nếu có vướng mắc mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.822.297 – Số nội bộ: 8688, 8140 hoặc email theo địa chỉ: khcndn.qlk@gmail.com. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết để tham gia nộp hồ sơ tuyển chọn theo đúng thời gian quy định.

Đính kèm: – Danh mục 01 nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2021 – Chương trình: “Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường”. – Thông báo số 1891/TB-SKHCN ngày 13/10/2021.

2464_15.12.21_QLKKhuyen.pdf2464_15.12.21_QLKKhuyen.pdf

1891TB_13.10.2021_TB_Tuyenchonlai_NhuaPHSH.pdf1891TB_13.10.2021_TB_Tuyenchonlai_NhuaPHSH.pdf


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172