Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: thư mời tham dự Hội thảo “Xây dựng đơn vị học tập – Mô hình phát triển bền vững trong giáo dục đại học”


Thư mời tham dự Hội thảo: “Xây dựng đơn vị học tập – Mô hình phát triển bền vững trong giáo dục đại học” của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin cụ thể như sau:

Tên Hội thảo “XÂY DỰNG ĐƠN VỊ HỌC TẬP – MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”.

Thời gian: 8h00 đến 17h30 ngày 12/5/2022 (Chi tiết xem tại Chương trình Hội thảo đính kèm),

Hình thức tổ chức: trực tuyến, phát trực tiếp trên website

https://ou.edu.vn/hoithaoxaydungdonvihoctap


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172