Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc đề xuất đặt hàng bắt đầu thưc hiện từ năm 2024


Căn cứ Điều 6, Thông tư 33/2014/TT-BKHCN Ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-BKHCN ngày 19/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thưc hiên từ năm 2024;

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo danh mục 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2024 để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành (thông báo và danh mục 06 nhiệm vụ và công nghệ cấp Bộ kèm theo được đăng trên công thông tin điện tử của Bộ khoa học và Công nghệ và website của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tại http://www.most.gov.vn và https://vkist.gov.vn)

Để tham gia tuyển chọn, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tới các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 33/2014/TT- BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 08 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu). 

4. Nơi nhận hồ sơ:

Địa chỉ 1: Hòm thư số 61 (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc), Tầng 1, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (chỉ nhận qua đường bưu điện) hoặc

Địa chỉ 2: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, Khu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (nhận trực tiếp và qua đường bưu điện).

5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc). Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày  21 tháng 7 năm 2023 (có dấu đến xác nhận thời gian tới của văn thư Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc nếu gửi trực tiếp), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày   21 tháng 7 năm 2023.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

– Thông báo số 188/TB-VKIST ngày 21/6/2023

– Quyết định số 1282/QĐ-BKHCN ngày 19/6/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172