Sở KH&CN Đồng tháp: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021


Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND-HC ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để tuyển chọn thực hiện năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp thông báo, kính mời tổ chức, cá
nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

1. Tên nhiệm vụ (Đề tài): Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mã số của nhiệm vụ KH&CN: 07/2021-ĐTXH.

2. Hình thức triển khai: Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
3. Mục tiêu nhiệm vụ:
– Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020.
– Đề xuất các giải pháp để hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
– Xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương tạo tiền đề thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ gồm:
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc bản sao văn bản quy định nhiệm vụ, chức năng hoạt động phù hợp cùng lĩnh vực chuyên môn với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2. Bản đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu 2A);
3. Thuyết minh đề tài khoa học xã hội và nhân văn (mẫu 2C); Đề nghị xem hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài khoa học (mẫu 2G);
4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của đơn vị đăng ký chủ trì (mẫu 2I) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN (mẫu 2K);
6. Lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo Giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài) (mẫu 2K);

7. Văn bản chứng minh về năng lực khoa học công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp (nếu có) và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện theo quy định tại khoản 9, khoản 10, Điều 5 của Thông tư 08/2017/BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp có huy động vốn từ nguồn khác);
8. Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia thực hiện của các tổ chức phối hợp (mẫu 2L) (nếu có);
9. Danh mục thiết bị, máy móc cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ KHCN (nếu có).
Các biểu mẫu của hồ sơ có trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: http://skhcn.dongthap.gov.vn/quản-lý-khoa-học);

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Số lượng hồ sơ:
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang/USB (ghi toàn bộ thông tin, dữ liệu của hồ sơ đăng ký, dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói
trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn (tên, mã số của
nhiệm vụ);
2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;
3. Họ và tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những
người tham gia;
4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ: Số 05-07, đường Hai Bà Trưng, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết 17 giờ, ngày 05/01/2022.
Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi theo dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày thực nhận do Phòng Quản lý khoa học nhận từ đơn vị đăng ký chủ trì (trường hợp nộp trực tiếp). Quá thời hạn nêu trên, hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ không được xem xét ở bước tiếp theo.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Đồng Tháp (Điện thoại: 0277.3853.433)./.

Tài liệu đính kèm


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172