Phòng Quản lý Khoa học

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định Số 3128/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định Số 3127/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng […]

Sở KH&CN An Giang: Thông báo số 1031/TB-SKHCN đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang về việc Đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương […]

Sở KH&CN An Giang: Thông báo Số 1130/TB-SKHCN đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi năm 2021

Căn cứ số Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa […]

Sở KH&CN tỉnh An Giang: Thông báo Số 1126/TB-SKHCN đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020-2021 (24/10/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học […]

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh: Về việc tuyển chọn tổ […]

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long: kêu gọi đề xuất nhiệm vụ kh&cn thuộc chương trình KH&CN trọng điểm […]

Sở KH&CN Gia Lai: Thông báo số 596/QĐ-UBND về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Gia Lai như sau: Thực hiện Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày […]

Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172