Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2020 (Đợt 3) theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/07/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN Thành Phố Cần Thơ về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư của Chương trình e-ASIA JRP – Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo Quyết định số 3296/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ […]

Chi cục Phát triển Nông thôn Bình Dương: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ NCKH và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2019 (đợt 1)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương: về việc mời tham dự tuyển chọn thực […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 3348/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ: về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm […]

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo tuyển chọn hiện đề tài KH&CN năm 2020 theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3247/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện […]

Sở KH&CN Khánh Hòa: Công văn số 1346/SKHCN-QLKH tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Khánh Hòa về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì […]

Bộ Xây Dựng: Thông báo số 397/TB-BXD tuyển chọn nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Xây dựng về việc tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172