Stt Lớp Tiết học
1 Lập trình C cơ bản 48
2 Lập trình C nâng cao và Cấu trúc dữ liệu 48
3 SQL Server 64
4 Oracle 12C- PL/SQL 64
5 Oracle 11g – Forms & Reports 64
6 JavaScript cơ bản 32
7 JavaScript nâng cao (Bootstrap, Google Map, Graph/Chart, MongoDB, Node JS, Indexed BD 32
8 JavaScript mở rộng (Send Mail, SMS, Facebook, Yoitube, CKEDITOR 4, INLINE, Server Send Event, Web Service Worker, đa dịch vụ trên Internet 32
9 PHP cơ bản 48
10 PHP nâng cao 48
11 Laravel Framework cơ bản 48
12 Laravel Framework cơ bản 48
13 C# OOP 48
14 Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF &WCF 64
15 Entity Framework và Windows Communication Foundation 48
16 ASP.NET với MVC5 48
17 WebAPI 48
18 Python cơ bản 48
19 Python nâng cao 64
20 Python & Bootstrap, XML, JSON, SQLite, RESTfule Webservice, Flask-GoogleMaps, CHART 48
21 Python & Flask-WTF, SQLAlchemy-Python toolkit, thiết kế giao diện với CKEditor, Flask-Mail, Template Inheritence, FlashAdmin 48
22 Phát triển ứng dụng Web với Django 64

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172