Bộ TN&MT: Thông báo số 16/TB-BTNMT ngày 28/02/2020 để tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 (Đợt 5)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 (Đợt 5), như sau:
– Thực hiện các Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019; số 3216/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019; số 3282/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 tại Thông báo số 103/TB-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2019; số 113/TB-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019; số 118/TB-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2019 tuy nhiên có 08 nhiệm vụ chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn/chưa có hồ sơ hợp lệ. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông báo tuyển chọn lần thứ 2 đối với 08 nhiệm vụ nêu trên tại Phụ lục 1 của Thông báo số 16/TB-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2020.
– Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Thông báo số 16/TB-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2020.

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 30 tháng 03 năm 2020.

4. Nơi nhận hồ sơ
: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ:
http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.
Danh sách các Nhiệm vụ: được ghi nhận từ http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
TNMT.2020.01.05 – Nghiên cứu mô hình mô phỏng biến động giá đất từ xã lên phường nhằm đề xuất chính sách điều tiết giá trị gia tăng của đất đai trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam.
TNMT.2020.03.08 – Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí lựa chọn và quy trình điều tra các khu vực có khả năng áp dụng công nghệ bơm PAT cho vùng núi cao khan hiếm nước.
TNMT.2020.04.11 – Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.
TNMT.2020.04.12 – Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.
TNMT.2020.06.02 – Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.
TNMT.2020.06.04 – Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.
TNMT.2020.09.01 – Nghiên cứu đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh.
TNMT.2020.09.02 – Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường.
TNMT.2020.09.03 – Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
TNMT.2020.553.04 – Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô.
TNMT.2020.553.05 – Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam.
TNMT.2020.562.12 – Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 111

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172