Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 17/06/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre: về việc việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021.

– Thực hiện Công văn số 4740/UBND-KGVX ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021;
– Căn cứ Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021 tham gia Chương trình, chi tiết như sau:

1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

a. Mục tiêu

– Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

– Hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

b. Nội dung

– Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh;

– Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

– Xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy tín dụng đối với doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

c. Dự kiến sản phẩm

– Có ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Chuỗi khối (Blockchain), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)… được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh…;

– Có ít nhất 10 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

– Hỗ trợ ưu đãi tín dụng được ít nhất 50 doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

2. Yêu cầu hồ sơ

– Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu đính kèm: mẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài); mẫu A2-ĐXNV (đối với dự án SXTN) hoặc mẫu A3-ĐXNV (đối với dự án KHCN).

– Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu.

– Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm).

3. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất

Hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2019
theo địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 02753.829365. Email: nytuyet.skhcn@bentre.gov.vn

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.

Biểu mẫu: Tải về

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172