Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021.

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; mã số: KC-4.0/19-25 –  thực hiện năm 2021 (theo Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 tại Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 (chi tiết tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) như sau:

1. Phương thức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Yêu cầu cơ bản đối với hồ sơ:

– Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn/giao trực tiếp được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (các Biểu mẫu của Phụ lục I) kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

– Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm:

+ 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp (chữ ký tươi)) hoặc bản sao có chứng thực (*);

+ 01 bản điện tử của hồ sơ (không đặt mật khẩu) (**).

(*), (**): chỉ cần 01 tài liệu không đáp ứng yêu cầu này thì Hồ sơ sẽ không hợp lệ.

– Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơTrước 17 giờ 00 ngày 29/11/2019 (Thứ 6). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Quy trình tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 73

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172