Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Theo Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019) như sau:
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) như sau:
1. Tên nhiệm vụ“Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững vùng chỉ dẫn địa lý tỉnh Đắk Lắk” thực hiện trong kế hoạch năm 2020, đặt hàng để tuyển chọn (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).  
2. Phương thức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn/giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 07 tháng 12 năm 2019.
Tài liệu đính kèm:
– Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019 (.pdf)
– Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019 (.doc)
– Phụ luc Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019 (.doc)


Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 67

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172