Sở KH&CN Long An: đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thức đầy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” thực hiện từ năm 2022


Cập nhật lần cuối vào 22/03/2021

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN, ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức lựa chọn và đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 ( gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi) thực hiện từ năm 2022.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Bộ KH&CN đề xuất các dự án thuộc “Chương trình Nông thôn miền núi” Sở KH&CN kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các Tổ chức và Doanh nghiệp KH&CN căn cứ  vào mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi và tình hình điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương để đề xuất các dự án. 

1. Căn cứ đề xuất

– Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

– Các đề xuất dự án phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đề nâng cao được năng suất, chất lượng, hiểu quả sản xuất kinh doanh, phục vị phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống đồng bào thuộc vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số ở địa phương

– Các dự án đế xuất phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn.

2. Hồ sơ và thời gian nộp đề xuất

2.1. Hồ sơ dự án bao gồm: (Các biểu mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN).

– Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

– Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

– Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

– Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

– Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ (Quyết định ban hành kỹ thuật tiến bộ kỹ thuật hoặc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu khi kết thúc nhiệm vụ kèm theo phụ lục các quy trình công nghệ được ban hành kèm theo tiến bộ kỹ thuật hoặc là kết quả của nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu).

– Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.

– Dự toán kinh phí thực hiện dự án theo Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

2.2. Thời gian nộp hồ sơ

Hồ sơ của dự án kèm theo đề xuất đặt hàng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 367 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, Long An) trước ngày 24/3/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ kính mong nhận được sự phối hợp của các sở, ban ngành, doanh nghiệp KHCN.

Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN (Điện thoại: 0272.3832615) để được hỗ trợ./.

Tải file đính kèm:

 247_SKHCN-QLKH_15-03-2021_Đ_xuat_Chuong_trinh_NT_MN_2022.signed.pdf

Văn bản và biều mẫu:

Các biểu mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 255

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172