ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: phuongntm2@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh , Trường Đại Học Kinh Tế – TP.HCM, (2017)
 • Cử Nhân Quản Trị Khách Sạn và Du Lịch, Trường Đại Học Văn Lang, (2001)
 • Cử Nhân Tiếng Anh, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – TP.HCM, (2018)

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


 • Du Lịch, Quản Trị

Giảng dạy


 • Đại học: Tiếng Anh Hội Thoại Giao Tiếp, Tiếng Anh chuyên Ngành Du Lịch, Các môn chuyên ngành Du Lịch: Tổng Quan về Du Lịch

Sở thích


 • Đi Bộ, Đọc Sách, Xem Phim, Nghe Nhạc, Đi Du Lịch

Công bố


Tạp chí:

 • Khuong, M., Mai, T., & Phuong, N. (2020). The impacts of human resource management practices on employees’ motivation and loyalty. Management Science Letters, 10(11), 2673-2682.
 • Khuong, M., Nguyen, N., & Nguyen, T. (2020). Elements influence international tourists’ satisfaction. Management Science Letters, 10(11), 2463-2476.
 • Mai, K. N., Nguyen, P. N. D., & Nguyen, P. T. M. (2019). International Tourists’ Loyalty to Ho Chi Minh City Destination—A Mediation Analysis of Perceived Service Quality and Perceived Value. Sustainability, 11(19), 5447.
 • Mai Ngoc Khuong, Pham Thanh Huyen, Nguyen Tran Nguyen Khai, Nguyen Thi Minh Phuong,and Nguyen Thoai Ngoc (2018). The International Tourists' Destination Satisfaction and Developmental Policy Suggestion for Ho Chi Minh City, Vietnam Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. Pp.1-2.
 • Mai Ngoc Khuong, Le Thi My Linh, Nguyen Quang Toan, Nguyen Thi Minh Phuong (2016). The Effects of Personality and Communication Skill on Employee Job Performance at Multi-national Companies in Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Economics, Business and Management, Vol. 4, No. 4, April 2016. Retrieved from.
 • Mai Ngoc Khuong, Pham Le Hoang Ngan, and Nguyen Thi Minh Phuong (2015). Factors of Affecting Guests’ Satisfaction and Their Loyalty — A Study of Luxury Hotels in Ho Chi Minh City, Vietnam. International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 6, No. 3, June 2015. Retrieved from.
 • Mai Ngoc Khuong, Nguyen Tran Nguyen Khai, Pham Thanh Huyen, Nguyen Vo Hoai Thuong, Nguyen Thi Minh Phuong (2016). FACTORS AFFECTING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH A MEDIATION OF JOB SATISFACTION. AN EMPIRICAL STUDY OF HOSPITALITY INDUSTRY IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University – VOL. 2 (18) 2016 – June/2016. Retrieved from.

Hội thảo:

 • Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Ngoc Duy Phuong (2020). DETERMINANTS OF FEATURES IMPACT ON LEADERSHIP BEHAVIORS TOWARDS ORGANIZATION COMMITMENT THROUGH THE MEDIATION OF EMPLOYEE JOB SATISFACTION – AN EMPIRICAL STUDY ON VIETNAMESE TOURISM SECTOR OF HO CHI MINH CITY. In M-N. Khuong (Ed.), The Proceeding of 2020 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2020) held in International University – VNU – HCMC, 12 January 2020 (pp. 545 – 572). Vietnam: VNU-HCM Press.
 • Nguyen Thi Minh Phuong, Mai Ngoc Khuong , Do Phuong Mai Vy (2020). DETERMINANTS OF TOURIST GUIDES JOB SATISFACTION IN HCM CITY- VIET NAM. In M-N. Khuong (Ed.), The Proceeding of 2020 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2020) held in International University – VNU – HCMC, 12 January 2020 (pp. 295 – 322). Vietnam: VNU-HCM Press.
 • Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Ngoc Duy Phuong (2019) 'A CRITICAL REVIEW OF INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS AND ITS APPLICATION IN TOURISM INDUSTRY' The Proceeding of 2019 1st International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019) held in International University – VNU – HCMC, 14 June 2019 (pp. 255 – 278).
 • Nguyen Thi Minh Phuong, Tran Thanh Trung, Le Van Cup (2019) 'FACTORS AFFECTING TOURIST DESTINATION SATISFACTION – A STUDY IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM' The Proceeding of 2019 1st International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019) held in International University – VNU – HCMC, 14 June 2019 (pp. 935 – 956).
 • Proceedings of 5th International Conference on Vietnam Studies –Sustainable Development in the Context of Global Change.Hanoi,Vietnam, 15– 18December 2016.
 • Mai Ngoc Khuong, Pham Thanh Huyen, Nguyen Thi Minh Phuong (2016). FACTORS AFFECTING EMPLOYEE JOB SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE – AN EMPIRICAL STUDY IN THE FIELDS OF INFORMATICS, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION IN HO CHI MINH CITY.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172